Aplikacje mobilne dla systemu Android

Wykłady i laboratoria, AMW, WNiUO, 2019

Zagadnienia i sposób zaliczenia:

Zasady zaliczenia przedmiotu

 1. Dowolny język do realizacji zadania.
 2. Zadanie należy zrealizować do kolejnych zajęć - max. 5 punktów,
  • Tydzień opóźnienia w realizacji zadania - max. 3 punkty,
  • Przekroczenie obu terminów - max. 1 punkt.
 3. Zrealizowane zadanie należy umieścić na portalu GitHub (lub BitBucket) i wysłać link do prowadzącego (Slack).
 4. Zadanie należy zaprezentować osobiście prowadzącemu na laboratorium.
 5. Pierwsze laboratorium jest “rozruchowe” - można oddawać zadania, ale nie trzeba.
 6. Brak odpowiedniej liczby punktów spowoduje konieczność stworzenia nowych projektów.
 7. Do każdego zadania należy dodać plik (najlepiej pdf) zawierający zrzuty działającej aplikacji. Przyspieszy to proces sprawdzania.
 8. Brak znajomości utworzonej aplikacji powoduje obniżenie oceny.

Tematy zadań

Zadania bazują głównie na projektach z książki “Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową!”.

 1. Kalkulator
  • bazuje na rozdziale nr 2;
  • wybieramy dwie liczby (każda zapisana na sztywno w listie rozwijanej typu Spinner) i po kliknięciu przycisku otrzymujemy wynik;
  • praca z zasobami łańcuchowymi i tablicowymi mile widziana;
  • należy użyć elementów typu Spinner (argumenty do działań - pierwsza liczba i druga liczba), Button (wybór działania, może być kilka Button’ów) i TextView (wyświetlanie wyniku).
 2. Aktywności i intencje
  • bazuje na rozdziale nr 3;
  • tworzymy trzy aktywności;
  • za pomocą intencji tworzymy przejścia z każdej aktywności do pozostałych;
  • analiza pliku manifestu wskazana!
  • użycie metod putExtra() i getIntent() konieczne do uzyskania wyższej oceny;
  • użycie ‘akcji’ i filtrów intencji - do przetestowania.
 3. Widoki i grupy widoków w różnych układach
  • bazuje na rozdziale nr 5 (5 i 6 w edycji nr 2);
  • należy utworzyć dwie aktywności - jedna z ConstraintLayout, druga z FrameLayout;
  • dla ConstraintLayout należy zaprojektować własny oryginalny układ elementów,
  • za pomocą intencji tworzymy przejścia z jednej aktywności do drugiej;
  • należy wykorzystać w wybranych aktywnosciach elementy takie jak:
   • przełącznik,
   • checkbox,
   • radio button,
   • lista rozwijana,
   • obrazek,
   • obrazek wyświetlony na przycisku,
   • widok przewijany,
   • komunikaty typu (Toast)
  • należy korzystać jak najwięcej z zasobów (np. łańcuchowych), gdzie powinny być umieszczone odpowiednie parametry layout’u.
 4. Widoki list, adaptery, paski aplikacji …
  • bazuje na rozdziałach nr 6 i 9 (7 i 8 w edycji nr 2);
  • należy utworzyć aplikację co najmniej 3-poziomową (poziomy inne niż w ww. rozdziałach);
  • aktywność główna zawiera widok listy i dowolny obrazek (np. logo);
  • każda pozycja z listy po kliknięciu prowadzi do poziomu drugiego (aktywność kategorii), zawierającego kolejny widok listy;
  • każda pozycja z listy po kliknięciu prowadzi do poziomu trzeciego (aktywność szczegółów), zawierającego informacje o danym elemencie (produkcie itp.);
  • utwórz klasę przechowującą informacje o elementach list;
  • dodaj pliki graficzne do zasobów;
  • zaimplementuj obiekt nasłuchujący (reagowanie na kliknięcia widoku);
  • użyj adaptera do pobrania danych statycznych;
  • usuń pasek aplikacji, dodaj pasek narzędzi i zmień wybrany motyw, pozmieniaj również odpowiednie kolory;
  • dla paska narzędzi utwórz osobny layout, w aktywności należy skorzystać z import android.support.v7.widget.Toolbar;
  • ww. pasek narzędzi należy dodać do każdej utworzonej aktywności (znacznik ‘include’ w plikach layoutu);
  • pamiętaj o metodzie setSupportActionBar(); *
  • utwórz aktywność InfoActivity, która powinna zawierać krótką informacje o aplikacji;
  • dla każdej aktywności dodaj w pliku manifestu label, który będzie wyświetlany na pasku narzędziowym;
  • w głównej aktywności dodaj akcję do paska narzędziowego (ikonka + tytuł akcji + plik zasobu menu);
  • w głównej aktywności dodaj menu do paska aplikacji w metodzie onCreateOptionsMenu();
  • w głównej aktywności dodaj reakcję na kliknięcia elementów akcji za pomocą metody onOptionsItemSelected();
  • dla InfoActivity ustaw aktywność nadrzędną w pliku manifestu - wybierz aktywność główną;
  • dla InfoActivity dodaj przycisk ‘w górę’ wykorzystując metody getSupportActionBar() i setDisplayHomeAsUpEnabled();
 5. Fragmenty
  • bazuje na rozdziałach nr 7-8 (9-11 w drugiej edycji);
  • aplikacja powinna dotyczyć programowania (o ile ktoś nie kontynuuje apek z poprzednich laborek),
  • utwórz aktywność, która będzie korzystać z z co najmniej dwóch fragmentów,
  • pamiętaj o layoutach fragmentu, klasie Fragment, metodzie onCreateView() w plikach .java,
  • fragmenty mogą pobierać dane z pliku *.java lub z bazy danych,
  • pamiętaj o obiekcie klasy LayoutInflater - przygotowanie układu (ang. inflate) oznacza przekształcenie widoków określonych w kodzie XML układu na obiekty Javy,
  • skorzystaj z menedżera fragmentów, np. getFragmentManager(), w celu pobrania referencji do fragmentu,
  • wykorzystaj interfejs do komunkacji aktywności z fragmentem,
  • wykorzystaj transakcję fragmentu;
  • utwórz fragment zagnieżdżony w innym fragmencie,
  • pamiętaj o zagnieżdżonych transakcjach,
  • wykorzystaj interfejs OnClickListener do obsługi kliknięć.
 6. Baza danych SQLite i kursory
  • bazuje na rozdziale nr 11 i 12 (15 i 16 w drugiej edycji);
  • należy rozwinąć lub zmodyfikować apki z innych zadań, tak by dane pobierane były z bazy danych zamiast z plików;
  • należy utworzyć bazę danych SQLite do przechowywania ww. danych;
  • skorzystaj z klasy SQLiteOpenHelper() do tworzenia i utrzymania ww. bazy,
  • pamiętaj o metodach onCreate() i onUpgrade(), ewentualnie onDowngrade(),
  • skorzystaj z obiektu typu Cursor() i metody query() do tworzenia zapytań,
  • wykorzystaj co najmniej dwa różne zapytania w aplikacji,
  • skorzystaj z wybranych metod poruszania się po kursorze: moveToFirst(), moveToLast(), moveToPrevious(), moveToNext().
 7. Zadania asynchroniczne
  • bazuje na rozdziale nr 12 (17 w drugiej edycji);
  • przeanalizuj rodzaje wątków w aplikacjach na Androida,
  • wykorzystaj klasę AsyncTask do obsługi kodu, korzystającego z bazy danych, umieszczając go w osobnym wątku,
  • zaimplementuj metody onPreExecute(), doInBackground(), onPostExecute() oraz onProgressUpdate(),
  • pamiętaj o parametrach Params, Progress oraz Results klasy AsyncTask,
  • spróbuj oszacować różnicę czasów dla apki bez klasy AsyncTask i z użyciem tej klasy klasą. Skorzystaj np. z klasy TimingLogger.
 8. Usługi uruchomione i usługi powiązane
  • bazuje na rozdziale nr 13 (nr 18 i 19 w drugiej edycji);
  • part I:
   • utwórz usługę uruchomioną korzystając z klasy IntentService, do innego celu niż w książce;
   • usługa powinna być uruchamiana po kliknięciu przycisku w aktywności,
   • pamiętaj o metodach onHandleIntent() i startService(),
   • Użyj usługi np. do wyświetlenia wybranego tekstu najpierw w dzienniku zdarzeń, a w drugim kroku jako powiadomienie lub do wybranego przez siebie zadania;
   • skorzystaj z obiektu typu NotificationManager.
  • part II:
   • utwórz usługę powiązaną, służącą do pomiaru odległości,
   • wykorzystaj systemową usługę lokalizacyjną,
   • utwórz aktywność, która będzie komunikować się z ww. usługą,
   • wykorystaj obiekt typu Binder do powiązania aktywności z usługą. Usługa powiązana tworzy obiekt Binder, zawiera on zawiera referencję do usługi powiązanej.
   • wykorzystaj obiekt typu ServiceConnection. Aktywność tworzy obiekt ServiceConnection, służy on do utworzenia połączenia z usługą.

   • zaimplementuj interfejs LocationListener i zarejestruj obiekt tego typu w systemowej usłudze lokalizacyjnej,
   • w momencie tworzenia usługi należy przygotować obiekt nasłuchujący, który będzie odbierać informacje o zmianach lokalizacji urządzenia
   • utwórz metodę do pomiaru odległości korzystając z metody onLocationChanged(Location() obiektu typu LocationListener,
   • pamiętaj o metodzie bindService(), aby powiązać aktywność z usługą,
   • pamiętaj o modyfikacji pliku manifestu, w celu uzyskania uprawnień do korzystania z odbiornika GPS,
 9. Zadania dodatkowe - dla osób, które mają zbyt mało punktów do zaliczenia
  • latarka,
  • wykorzystanie akcelerometra,
  • kalkulator liczący pierwiastki i funkcje trygonometryczne,
  • aplikacja typu To-Do.
   Zasady zaliczania ww. aplikacji podobne jak w przypadku aplikacji 1-8.

Punkty i oceny

Liczba punktówOcena
36 - 405
32 - 354,5
28 - 314
24 - 273,5
20 - 233
0 - 192